YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yhtenä painopisteenä on maaseudun yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yrittäjien verkostoitumista suosiva ja kehittävä toiminta. Tavoitteena on lisätä ohjelma-alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tai parantaa elinkeinotoiminnan rakennetta heikentämättä kuitenkaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä.

Rahoitusta voidaan myöntää yritykselle, jonka toiminta edistää alueellista suunnitelmaa ja tavoitteiden toteutumista. Paikallisten Leader-ryhmien kehittämisohjelmista myönnettävän rahoituksen on lisäksi edistettävä paikallisten suunnitelmien toteuttamista.

Maaseutuohjelman yritysrahoituksen tulee kohdistua maaseutualueilla oleville yrityksille: Lapissa rahoituksen ulkopuolelle jäävät Kemin ja Rovaniemen kaupunkialueet. Torniossa Leader-ryhmä voi rahoittaa yrityshankkeita tietyin edellytyksin.

Yritysrahoitusta haetaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-ryhmältä.
Yhteystiedot löydät Miten tukea haetaan? -sivulta.

 

Tutustu yritysrahoituksen eri muotoihin:

Perustamistuki/kokeilutuki

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen perustamiseen tai liiketoimintaansa uudistavalle, jo toiminnassa olevalle yritykselle. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

 

Aloittava yritys
Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin:
1) palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
2) tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus
3) muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet investointeja lukuun ottamatta. Tarvittaviin investointeihin voidaan erikseen myöntää investointitukea.

Yritystoimintaa suunnittelevan olisi hyvä osallistua yrittäjäkurssille tai testauttaa liikeideansa ja hakea neuvoja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ennen kuin hän ottaa yhteyttä Leader-ryhmään.

Perustamistuen edellytyksenä on, että yritystä ei ole perustettu ennen 1.1.2014.

Perustamistukea voidaan myöntää kaikille toimialoille lukuun ottamatta maataloutta ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta. Paikallisille markkinoille suunnattuun palvelutoimintaan perustamistukea myönnetään vain perustellusta syystä.

Toimiva yritys
Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassaan osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin:
1) ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
2) osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin
3) muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on harjoitettu vähintään kolmen vuoden ajan.

Kokeiluhankkeet
Tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle. Kokeilutuella suunnitellaan, testataan ja kehitetään uutta liiketoimintaa ja yrityksen uusia tuotteita, palveluja tai toimintamalleja asiakas- ja markkinalähtöisesti.

Kokeiluhankkeeseen voi sisällyttää mm. seuraavia, yrityksen normaaliin liiketoimintaan kuulumattomia kustannuksia: palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö, kokeiluun liittyvien tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus, tuotekehittelyn kustannukset, messukäynnit, markkinointisuunnitelman laatiminen, koemarkkinointi ja kansainvälistymisselvitys. Kokeiluhanke on osa perustamistukea. Tuen suuruus kokeiluun on 2000–10 000 €.

Investointituki
Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu, uudet tuotteet tai palvelut) yrityksen toiminnassa. Tukea myönnetään toimitilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, uusien koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen taikka patenttien tai valmistusoikeuksien hankkimiseen. Korvausinvestointeja ei voida tukea. Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Aineellisia investointeja suunnittelevat voivat hakea tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Tuella voidaan hankkia yrityksen ulkopuolista asiantuntemusta ja neuvoja, joilla voidaan ensin selvittää kannattaako investointiin ylipäätään ryhtyä. Tämän jälkeen voidaan suunnitella, miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa.

Toteutettavuustutkimuksen tuloksena tulisi olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen investointisuunnitelma.

Tuki toteutettavuustutkimukseen ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista. Selvityksen tulos voi siten yhtä hyvin olla, että investointiin ei ole järkevää ryhtyä.

Yritysryhmähankkeet

Yhteistyöhankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yhteistyötä voidaan yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että lopputuloksena voisi olla vaikkapa yrityksiä palvelevan osuuskunnan perustaminen taikka matkailuyritysten vientirenkaan käynnistäminen.

Yritysryhmähanke on yhdistelmä hanketukea ja yritystukea. Tuen hakijaksi eli hankkeen hallinnoijaksi sopii jokin kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Hallinnoija kokoaa sopivan joukon maaseudulla toimivia mikro- ja pienyrityksiä ryhmäksi. Se suunnittelee yhdessä osallistujayritysten kanssa kaikille yrityksille yhteisen kehittämisosion ja laatii sille kustannusarvion. Yhteisen osion kustannuksiin lasketaan mukaan myös hankkeen hallinnoinnista ja kokoamistyöstä syntyvät kustannukset.

 

Yritysrahoituksen hakuajat

Yritykset voivat hakea Leader-rahoitusta pääsääntöisesti jatkuvasti, kun taas ELY-keskukseen saapuneet rahoitushakemukset otetaan käsittelyyn hakujaksottain.

Lapin ELY-keskuksen yritystukien valintajaksot vuonna 2020–2021
  • 1.11.2019–31.1.2020
  • 1.2.2020–30.4.2020
  • 1.5.2020–30.9.2020
  • 1.10.2020–30.11.2020
  • 1.12.2020–22.1.2021
  • 23.1.2021–31.3.2021
  • 1.4.2021–31.5.2021
  • 1.6.–31.8.2021
  • 1.9.–30.11.2021
  • vuoden 2022 ensimmäinen valintajakso julkaistaan myöhemmin

 

Yritystukiin on käytettävissä määrärahaa vuonna 2020 noin 1,1 miljoonaa euroa. Ruokavirasto vahvistaa vuoden 2021 määrärahat, joiden tarkkaa määrää ei vielä tässä vaiheessa ole tiedossa. Vuosittainen rahoituskehys tulee kuitenkin olemaan samaa luokkaa kuin aiempina vuosina. Rahoitettavat hankkeet tulee tämänhetkisen tiedon mukaan toteuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet vertaillaan keskenään, pisteytetään ja rahoitetaan paremmuusjärjestyksessä niin kauan kuin hakujaksoille ja vuodelle 2021 varatut määrärahat riittävät.

Ennen hakemusten laatimista tutustu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan, valintakriteereihin sekä hakuohjeeseen.

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-palvelun käytössä.

Maaseudun yritystuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Maaseudun kehittäminen
ELY-keskuksen asiantuntijahaku

Maaseudun yrittäjän tai sellaiseksi aikovan kannattaa tutustua maaseudun yritystukiin. Ne tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja.

Työkaluja yritysten kehittämiseen -vihkossa on esitelty 5 eri yritysrahoitusmuotoa. Tutustu ja innostu!

12.9.2018 Yritysryhmähanke-infotilaisuuden tallenne

Suomi.fi-logo.

Tutustu myös
Suomi.fi-palveluihin!

Suomi.fi tarjoaa tietoa, palveluja ja työkaluja yrityksille ja yrityksen perustajille.
Sivulta löydät myös paikkakuntakohtaiset yrityspalvelut.

Maaseutuohjelmasta 2014-2020 tuetut hankkeet Lapissa.

Klikkaa kartta koko ruudulle oikeasta yläkulmasta