HANKERAHOITUS

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat parantaa kotikyläsi laajakaistayhteyksiä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat muun muassa maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

 

Hankerahoitusta voivat hakea

  • Julkisoikeudelliset yhteisöt (esim. kunnat ja kuntayhtymät)
  • Yksityisoikeudelliset yhteisöt, esim. rekisteröityneet yhdistykset (mm. kyläyhdistykset) tai kehittämispalveluja tarjoavat, voittoa tavoittelemattomat yritysmuotoiset yhteisöt
  • Osuuskunnat
  • Säätiöt

Hanketukimuodot lyhyesti:

Yleishyödyllinen kehittämishanke
Yleishyödyllinen kehittämishanke hyödyttää mahdollisimman monia toteuttamisalueensa asukkaita.
Hanke voi liittyä esimerkiksi kylätoimintaan, viihtyisyyden lisäämiseen ympäristöä ja maisemia hoitamalla tai paikalliskulttuuria vaalimalla.
Yleishyödyllisellä kehittämishankkeella voidaan houkutella uusia asukkaita maaseudulle tai kehittää uusia palveluja. Hankkeella
voidaan myös käynnistä kansainvälistä yhteistyötä.
Yleishyödyllinen investointihanke
Yleishyödyllisellä investoinnilla tarkoitetaan sellaista pitkäaikaista hankintaa (rakentamista, remontoimista tai käyttöomaisuuden
hankkimista), joka on kaikkien kohdealueen asukkaiden ja muiden toimijoiden käytettävissä.

Hank­kees­sa voi­daan esi­mer­kik­si ra­ken­taa, os­taa tai re­mon­toi­da kylä­talo, muu yh­tei­nen kokoontumis- tai har­ras­tus­tila ja hank­kia sin­ne tar­vit­ta­via ka­lus­tei­ta ja mui­ta va­rus­tei­ta.

Mah­dol­lis­ta on myös eri­lais­ten yh­tei­seen käyt­töön tu­le­vien ko­nei­den ja lait­tei­den hank­ki­mi­nen. Li­säk­si te­ki­jän­oi­keuk­sil­la suo­jat­tu­ja käyt­tö­oi­keuk­sia voi­daan hank­kia pai­kal­lis­kult­tuu­rin edis­tä­mi­sek­si. Hank­keel­la voi­daan ra­ken­taa ul­koi­lu­reit­ti tai kun­nos­taa ym­pä­ris­tö- ja kult­tuu­ri­koh­de. Pie­ni­muo­toi­set vesi­huol­to- ja laa­ja­kais­ta­in­ves­toin­nit ovat myös mah­dol­li­sia.

Koulutus- ja tiedonvälityshanke
Kou­lu­tus­hank­keil­la li­sä­tään esi­mer­kik­si vil­je­li­jöi­den, met­sän­o­mis­ta­jien, elin­tar­vi­ke­alan yrit­tä­jien, mui­den maa­seu­dun yrit­tä­jien tai ky­lien ke­hit­tä­jien ja maa­seu­dun asuk­kai­den osaa­mis­ta. Kou­lu­tus voi liit­tyä esi­mer­kik­si yrit­tä­jyy­teen, tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­seen, han­ke­toi­min­taan tai kan­sain­vä­li­seen toi­min­taan. ELY-kes­kuk­set voi­vat ra­hoit­taa yrit­tä­jiin koh­dis­tu­via kou­lu­tuk­sia. Leader-ryh­mät voi­vat tu­kea näi­den li­säk­si myös mui­den maa­seu­dun asuk­kai­den ja toi­mi­joi­den kou­lut­ta­mis­ta.

Kou­lu­tet­ta­va­na on aina ryh­mä, ei yk­sit­täi­nen hen­ki­lö tai yri­tys. Kou­lu­tus voi ta­pah­tua pe­rin­teis­ten kurs­sien li­säk­si ver­kos­sa, työ­pa­joi­na tai val­men­nuk­si­na. Kor­kein­taan puo­let kou­lu­tuk­ses­ta voi ta­pah­tua ryh­mä­vie­rai­lui­na ti­loil­le tai yri­tyk­siin.

 

Tie­don­vä­li­tys­hank­kee­na voi­daan vä­lit­tää ener­gia-, ym­pä­ris­tö- ja maa­seu­tu­tie­tout­ta yri­tyk­sil­le, yh­tei­söil­le ja alu­een asuk­kail­le.

Hank­keel­la voi­daan li­säk­si ja­kaa tie­toa uu­sis­ta me­ne­tel­mis­tä, joil­la lii­ke­toi­min­taa voi­daan olen­nai­ses­ti pa­ran­taa. Nämä me­ne­tel­mät voi­vat liit­tyä esi­mer­kik­si tuo­tan­toon, mark­ki­noin­tiin tai pal­ve­luun.

Tie­don­vä­li­tys­hank­keis­sa voi­daan to­teut­taa myös de­monst­raa­tio eli pie­ni in­ves­toin­ti, joka aut­taa hah­mot­ta­maan esi­tel­tä­vää asi­aa. Esi­tel­tä­vä koh­de voi­daan toki myös vuok­ra­ta.

 

Teemahanke (vain Leader-ryhmien käytössä)

Tee­ma­hank­kei­ta voi­vat ha­kea vain Leader-ryh­mät. Tee­ma­hank­keel­la Leader-ryh­mä ko­ko­aa yh­teen sel­lai­sia pie­niä yleis­hyö­dyl­li­siä ke­hit­tä­mis­toi­mia tai in­ves­toin­te­ja, joi­ta yk­si­nään ei ra­hoi­tet­tai­si (tuen osuus alle 5 000 eu­roa) tai joi­den to­teut­ta­jat ei­vät muu­ten pys­tyi­si han­ket­ta to­teut­ta­maan.

Tee­ma poh­jau­tuu Leader-ryh­män omaan stra­te­gi­aan. Tee­ma­na voi olla esi­mer­kik­si nuo­ri­so­hank­keet, yh­dis­tys­ten pie­net in­ves­toin­nit, har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­nen, yh­teis­ten ti­lo­jen kun­nos­ta­mi­nen tai muu vas­taa­va. Tee­ma­hank­kee­seen va­lit­ta­vat toi­men­pi­teet et­si­tään avaa­mal­la nii­tä kos­ke­va haku. Leader-ryh­mä tie­dot­taa haus­ta laa­jas­ti.

Yhteistyöhanke
Yh­teis­työ­hank­kees­sa vä­hin­tään kak­si osa­puol­ta ke­hit­tää Lapin alueen elin­kei­no­ja. Yh­teis­työ­tä voi­vat teh­dä esi­mer­kik­si yri­tyk­set tois­ten yri­tys­ten kans­sa, yri­tyk­set ja ke­hit­tä­jät tai ke­hit­tä­jät ja tut­ki­jat.

Hank­keen tu­los­ten tu­lee olla mui­den­kin kuin yh­teis­työ­hön osal­lis­tu­nei­den hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Poik­keuk­se­na on yri­tys­ryh­mä, jos­sa hyö­ty koh­dis­tuu pää­sään­töi­ses­ti ryh­mään osal­lis­tu­jil­le.

Voit lukea lisää hankerahoituksesta ja tukitasoista Maaseutuviraston julkaisemasta hanketoimijan käsikirjasta.

Onko sinulla idea, jonka avulla parantaisit oman seutusi viihtyvyyttä?
Maaseudun hankerahoituksen avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää.

19.3. Ideasta hankkeeksi -infotilaisuuden tallenne

15.5. Rakentaminen -infotilaisuuden tallenne

12.9.2018 Yritysryhmähanke-infotilaisuuden tallenne

21.3.2019 Maksatus-info