HANKERAHOITUS

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat parantaa kotikyläsi laajakaistayhteyksiä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat muun muassa maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

 

Hankerahoitusta voivat hakea

 • Julkisoikeudelliset yhteisöt (esim. kunnat ja kuntayhtymät)
 • Yksityisoikeudelliset yhteisöt, esim. rekisteröityneet yhdistykset (mm. kyläyhdistykset) tai kehittämispalveluja tarjoavat, voittoa tavoittelemattomat yritysmuotoiset yhteisöt
 • Osuuskunnat
 • Säätiöt

Hanketukimuodot lyhyesti:

Yleishyödyllinen kehittämishanke
Yleishyödyllinen kehittämishanke hyödyttää mahdollisimman monia toteuttamisalueensa asukkaita.
Hanke voi liittyä esimerkiksi kylätoimintaan, viihtyisyyden lisäämiseen ympäristöä ja maisemia hoitamalla tai paikalliskulttuuria vaalimalla.
Yleishyödyllisellä kehittämishankkeella voidaan houkutella uusia asukkaita maaseudulle tai kehittää uusia palveluja. Hankkeella
voidaan myös käynnistä kansainvälistä yhteistyötä.
Yleishyödyllinen investointihanke
Yleishyödyllisellä investoinnilla tarkoitetaan sellaista pitkäaikaista hankintaa (rakentamista, remontoimista tai käyttöomaisuuden
hankkimista), joka on kaikkien kohdealueen asukkaiden ja muiden toimijoiden käytettävissä.

Hank­kees­sa voi­daan esi­mer­kik­si ra­ken­taa, os­taa tai re­mon­toi­da kylä­talo, muu yh­tei­nen kokoontumis- tai har­ras­tus­tila ja hank­kia sin­ne tar­vit­ta­via ka­lus­tei­ta ja mui­ta va­rus­tei­ta.

Mah­dol­lis­ta on myös eri­lais­ten yh­tei­seen käyt­töön tu­le­vien ko­nei­den ja lait­tei­den hank­ki­mi­nen. Li­säk­si te­ki­jän­oi­keuk­sil­la suo­jat­tu­ja käyt­tö­oi­keuk­sia voi­daan hank­kia pai­kal­lis­kult­tuu­rin edis­tä­mi­sek­si. Hank­keel­la voi­daan ra­ken­taa ul­koi­lu­reit­ti tai kun­nos­taa ym­pä­ris­tö- ja kult­tuu­ri­koh­de. Pie­ni­muo­toi­set vesi­huol­to- ja laa­ja­kais­ta­in­ves­toin­nit ovat myös mah­dol­li­sia.

Koulutus- ja tiedonvälityshanke
Kou­lu­tus­hank­keil­la li­sä­tään esi­mer­kik­si vil­je­li­jöi­den, met­sän­o­mis­ta­jien, elin­tar­vi­ke­alan yrit­tä­jien, mui­den maa­seu­dun yrit­tä­jien tai ky­lien ke­hit­tä­jien ja maa­seu­dun asuk­kai­den osaa­mis­ta. Kou­lu­tus voi liit­tyä esi­mer­kik­si yrit­tä­jyy­teen, tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­seen, han­ke­toi­min­taan tai kan­sain­vä­li­seen toi­min­taan. ELY-kes­kuk­set voi­vat ra­hoit­taa yrit­tä­jiin koh­dis­tu­via kou­lu­tuk­sia. Leader-ryh­mät voi­vat tu­kea näi­den li­säk­si myös mui­den maa­seu­dun asuk­kai­den ja toi­mi­joi­den kou­lut­ta­mis­ta.

Kou­lu­tet­ta­va­na on aina ryh­mä, ei yk­sit­täi­nen hen­ki­lö tai yri­tys. Kou­lu­tus voi ta­pah­tua pe­rin­teis­ten kurs­sien li­säk­si ver­kos­sa, työ­pa­joi­na tai val­men­nuk­si­na. Kor­kein­taan puo­let kou­lu­tuk­ses­ta voi ta­pah­tua ryh­mä­vie­rai­lui­na ti­loil­le tai yri­tyk­siin.

 

Tie­don­vä­li­tys­hank­kee­na voi­daan vä­lit­tää ener­gia-, ym­pä­ris­tö- ja maa­seu­tu­tie­tout­ta yri­tyk­sil­le, yh­tei­söil­le ja alu­een asuk­kail­le.

Hank­keel­la voi­daan li­säk­si ja­kaa tie­toa uu­sis­ta me­ne­tel­mis­tä, joil­la lii­ke­toi­min­taa voi­daan olen­nai­ses­ti pa­ran­taa. Nämä me­ne­tel­mät voi­vat liit­tyä esi­mer­kik­si tuo­tan­toon, mark­ki­noin­tiin tai pal­ve­luun.

Tie­don­vä­li­tys­hank­keis­sa voi­daan to­teut­taa myös de­monst­raa­tio eli pie­ni in­ves­toin­ti, joka aut­taa hah­mot­ta­maan esi­tel­tä­vää asi­aa. Esi­tel­tä­vä koh­de voi­daan toki myös vuok­ra­ta.

 

Teemahanke (vain Leader-ryhmien käytössä)

Tee­ma­hank­kei­ta voi­vat ha­kea vain Leader-ryh­mät. Tee­ma­hank­keel­la Leader-ryh­mä ko­ko­aa yh­teen sel­lai­sia pie­niä yleis­hyö­dyl­li­siä ke­hit­tä­mis­toi­mia tai in­ves­toin­te­ja, joi­ta yk­si­nään ei ra­hoi­tet­tai­si (tuen osuus alle 5 000 eu­roa) tai joi­den to­teut­ta­jat ei­vät muu­ten pys­tyi­si han­ket­ta to­teut­ta­maan.

Tee­ma poh­jau­tuu Leader-ryh­män omaan stra­te­gi­aan. Tee­ma­na voi olla esi­mer­kik­si nuo­ri­so­hank­keet, yh­dis­tys­ten pie­net in­ves­toin­nit, har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­nen, yh­teis­ten ti­lo­jen kun­nos­ta­mi­nen tai muu vas­taa­va. Tee­ma­hank­kee­seen va­lit­ta­vat toi­men­pi­teet et­si­tään avaa­mal­la nii­tä kos­ke­va haku. Leader-ryh­mä tie­dot­taa haus­ta laa­jas­ti.

Yhteistyöhanke
Yh­teis­työ­hank­kees­sa vä­hin­tään kak­si osa­puol­ta ke­hit­tää Lapin alueen elin­kei­no­ja. Yh­teis­työ­tä voi­vat teh­dä esi­mer­kik­si yri­tyk­set tois­ten yri­tys­ten kans­sa, yri­tyk­set ja ke­hit­tä­jät tai ke­hit­tä­jät ja tut­ki­jat.

Hank­keen tu­los­ten tu­lee olla mui­den­kin kuin yh­teis­työ­hön osal­lis­tu­nei­den hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Poik­keuk­se­na on yri­tys­ryh­mä, jos­sa hyö­ty koh­dis­tuu pää­sään­töi­ses­ti ryh­mään osal­lis­tu­jil­le.

Voit lukea lisää hankerahoituksesta ja tukitasoista Maaseutuviraston julkaisemasta hanketoimijan käsikirjasta.

Kehittämistukien hakuajat

Kehittämishankkeisiin voi hakea Leader-rahoitusta jatkuvasti, kun taas ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankkeet otetaan käsittelyyn hakujaksottain.

Lapin ELY-keskuksen kehittämishankkeiden valintajaksot vuonna 2019

Maaseuturahastosta voi hakea rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin jatkuvasti, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn hakujaksoittain (valintajaksot). Lapin ELY-keskus on määritellyt valintajaksoille kärkiteemat, joiden edistämiseen liittyviä hankehakemuksia erityisesti toivotaan.

Lapin ELY-keskuksen tavoitteena on löytää rahoitettavaksi parhaiten tulostavoitteita ja maaseutuohjelman kehittämistavoitteita toteuttavia ja pysyviä vaikutuksia aikaansaavia hankkeita.

Ensimmäisen hanketukien valintajakson (1.11.2018–28.2.2019) painopisteenä ovat ensisijaisesti

 • yritysryhmähankkeet (yhteistyötoimenpide)
 • digitalisaation edistämiseen, haltuunottoon sekä toimintaympäristön parantamiseen liittyvät maaseutuhankkeet
 • maaseudun palveluja monipuolistavat ja uudistavat hankkeet

Valintajaksolla ei rahoiteta muita yleishyödyllisiä investointeja kuin kyläverkkoja.Valintajaksolle on varattu määrärahaa noin 1,0 miljoonaa euroa.

Toisella hanketukien valintajaksolla (1.3.2019–31.5.2019) painopisteenä ovat ensisijaisesti

 • yritysryhmähankkeet

Valintajaksolla ei rahoiteta muita yleishyödyllisiä investointeja kuin kyläverkkoja.Valintajaksolle on varattu määrärahaa noin 250 000 euroa.

Kolmannen hanketukien valintajakson (1.6.2019–31.10.2019) painopisteenä ovat erityisesti seuraavat hankkeet:

 • yritysryhmähankkeet
 • hankkeet, jotka edistävät tuotteiden ja palveluiden kehittämistä painopistetoimialoilla, mm. elintarvike, hajautettu energiantuotanto, matkailu

Valintajaksolla ei rahoiteta muita yleishyödyllisiä investointeja kuin kyläverkkojaValintajaksolle 3 on varattu määrärahaa noin 750 000 euroa.

Neljännen hanketukien valintajakson (1.11.2019–31.3.2020) kärkiteemoja ovat:

 • maaseutuympäristön viihtyvyyteen ja matkailun kehittämiseen liittyvät yleishyödylliset investoinnit sekä selvitykset ja suunnitelmat, joissa hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö
 • yritysryhmähankkeet

Valintajaksolle on varattu määrärahaa noin 1,6 miljoonaa euroa, joista yleishyödyllisiin investointihankkeisiin (infrahankkeisiin) varataan enintään miljoona euroa ja muihin kehittämishankkeisiin enintään 600 000 euroa.

Viidennen hanketukien valintajaksolla (1.4.2020–30.9.2020) ei ole erityisiä painopisteitä. Valintajaksolla on käytettävissä mahdollisesti palautuvia varoja, joiden suuruus ei ole tässä vaiheessa selvillä. Rahoitettavat hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet vertaillaan keskenään, pisteytetään ja rahoitetaan paremmuusjärjestyksessä niin kauan kuin hakujaksoille ja vuodelle 2018 varatut määrärahat riittävät.

Ennen hakemusten laatimista tutustu alla olevan linkin kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan, valintakriteereihin sekä hakuohjeeseen.

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-palvelun käytössä.

Maaseudun hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Maaseudun kehittäminen
Asiantuntijahaku

 

Onko sinulla idea, jonka avulla parantaisit oman seutusi viihtyvyyttä?
Maaseudun hankerahoituksen avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää.

19.3. Ideasta hankkeeksi -infotilaisuuden tallenne

15.5. Rakentaminen -infotilaisuuden tallenne

12.9.2018 Yritysryhmähanke-infotilaisuuden tallenne

21.3.2019 Maksatus-info

Pin It on Pinterest