Onneksi olkoon, olet saanut ideallesi rahoituksen!

Nyt on aika laittaa hihat heilumaan.

 

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja auttaa käytännönläheisesti hankkeen suunnittelussa, hakemisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä. Hanketoimijan käsikirja on kuitenkin suuntaa-antava, joten hankkeiden tarkemmasta toteutuksesta kannattaa aina keskustella oman alueen hankeneuvojien ja viranomaisten kanssa.

Käsikirjan lukijanäkymä vaihtelee hieman selaimen mukaan. Suositeltavia selaimia ovat esimerkiksi Chrome ja Firefox.

Viestintä ja tiedottaminen

Hankkeilta odotetaan avoimuutta ja tiedottamista. Hank­keis­ta on hyvä tie­dot­taa ylei­ses­ti vä­hin­tään sen al­ka­es­sa ja päät­ty­es­sä. Hank­keen ai­ka­na kan­nat­taa li­säk­si teh­dä leh­dis­tö­tie­dot­tei­ta: ei vält­tä­mät­tä itse hank­kees­ta, vaan hank­kees­sa ai­kaan­saa­duis­ta asi­ois­ta. Käytännön vinkkejä hankeviestintään kuten logojen käyttämiseen ja tiedostumateriaalien laatimiseen löydät maaseutu.fi-sivustolta täältä. Kannattaa kurkata myös viestinnän työkalupakkiin, josta löydät valmiita pohjia hyödynnettäväksi hankeviestinnässä.

Jos viestit hankkeesta sosiaalisessa mediassa, voit käyttää mm. hashtageja #maaseutufi ja #leadersuomifi. Kannattaa myös merkitä Lapin keino hankkeeseen liittyviin julkaisuihin sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram). Merkitseminen onnistuu käyttämällä @-merkkiä ja kirjoittamalla tämän perään lapinkeino. Näin voimme löytää julkaisusi ja jakaa sitä eteenpäin Lapin keinon kanavien kautta.

Viestintä ei ole pelkästään velvollisuus, vaan se voi myös helpottaa hankkeen etenemistä. Aktiivinen viestintä kannattaa, koska:

  1. Li­säät hank­keen nä­ky­vyyt­tä.
  2. Hel­po­tat hank­keen to­teut­ta­mis­ta.
  3. Ak­ti­voit ja si­tou­tat hank­keen to­teut­ta­mi­ses­sa mu­ka­na ole­via ih­mi­siä.
  4. Vä­li­tät tie­toa hank­keen ete­ne­mi­ses­tä ra­hoit­ta­jal­le.
  5. Vä­li­tät tie­toa hen­ki­löil­le, jot­ka voi­vat saa­da hyö­tyä hank­kees­ta.
  6. In­for­moit suur­ta ylei­söä ja näin li­säät tie­toa sekä omas­ta hank­kees­ta että han­ke­toi­min­nas­ta yleen­sä.
  7. Ker­rot muu­tok­sis­ta, ete­ne­mi­ses­tä, ta­pah­tu­mis­ta.
  8. Luot ver­kos­to­ja ja ko­ko­at ih­mi­siä yh­teen. Laa­jo­jen ver­kos­to­jen avul­la hank­keen vies­ti voi le­vi­tä to­del­la laa­jal­le alu­eel­le.
  9. An­nat mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa hank­kee­seen sen eri vai­heis­sa.
  10. To­teu­te­tut hank­keet ovat esi­merk­ki­nä ja op­pi­na uu­sil­le hank­keil­le.


Askarruttaako hankeviestintä?
Lapin keino on myös maaseuturahaston tukea saaneiden hankkeiden viestintäapulainen. Autamme mahdollisuuksien mukaan hankeviestintään liittyvissä asioissa ja julkaisemme mielellämme hankkeiden tiedotteita ja kuulumisia.  Yhdessä voimme myös miettiä miten saisimme lehdistön kiinnostumaan tekemästänne työstä.


Olethan yhteyksissä matalalla kynnyksellä: johanna.asiala@outokaira.fi tai p. 040 1960 607.

Askarruttaako tietosuoja?

Täältä löydät Mavin kokoaman ohjeistuksen
Käytännön tietosuojaohjeita hanketoimijoille.

Vinkkejä saavutettavuuteen

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja ja -sisältöjä mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia. Saavutettavuus on paitsi verkkopalvelujen teknista toteutusta ja helppokäyttöisyyttä, myös sisällön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.

Tutustu saavutettavuuteen: 
www.saavutettavasti.fi
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Lataa ohjeet Ruokaviraston laatimiin saavutettavien asiakirjojen tekoon:
Saavutettavat PowerPoint-tiedostot (pdf)
Saavutettavat Word-tiedostot (pdf)

Muista logot!

Rahoitukseen liittyvien logojen pitää näkyä kaikessa toiminnassa, josta aiheutuu hankkeelle kustannuksia. Logojen pitää näkyä esimerkiksi verkkosivuilla, esitteissä, julkaisuissa, lehti-ilmoituksissa, liikelahjoissa jne.

Voit ladata logot tästä.

 


Maaseuturahasto

Tätä logoa käytetään kaikkien maaseuturahastosta rahoitettujen hankkeiden viestinnässä, siis sekä Leader-ryhmien että Lapin ELY-keskuksen rahoittamien. Käytä mahdollisuuksien mukaan logoa, jossa näkyy rahaston koko nimi, mutta jos tilaa on vähän, lyhyempää versiota.

Maaseuturahasto pitkä versio, netti- ja näyttökäyttöön
Maaseuturahasto pitkä versio, painokäyttöön

Maaseuturahasto lyhyt versio, netti- ja näyttökäyttöön
Maaseuturahasto lyhyt versio, painokäyttöön


Leader
Jos hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä, käytetään myös EU:n Leader-logoa.

Leader, netti ja näyttökäyttöön
Leader, painokäyttöön

Julisteet ja kyltit

Kustannusarvioltaan isommissa hankkeissa voidaan lisäksi vaatia julisteiden ja tiedotuskylttien käyttöä. Niiden pohjat löydät tarvittaessa Maaseutu.fi-sivuston viestintäohjeistuksesta.