Leader-toimintaa on arvioitu osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 arviointia. Aineistoa kerättiin laajasti Leader-ketjun sisältä ja ulkopuolelta. Arvioinnissa todetaan, että Leader-ryhmät toimivat paikallisen kehittämisen moottorina ja lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Leader-toiminta on vakiintunut maaseudun kehittämisen toimintatapa Suomessa. Leader-periaatteet ovat laajasti hyväksyttyjä, mutta niiden toteuttaminen vaihtelee.

Leaderin suurin lisäarvo on sosiaalisessa pääomassa ja vahvassa paikallistuntemuksessa – kehittäväthän Leader-ryhmät maaseutualueita paikallis- ja yhteisölähtöisesti. Tulevaisuudessa Leader-toimintatapaa tulee kuitenkin vahvistaa sekä eri toimijoiden, kuten Maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston, ELY-keskusten ja Leader-ryhmien, välisiä rooleja ja vastuita selkeyttää.

Leader-toimintatavalla tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka yhteisölähtöiset paikallisen kehittämisen periaatteet sekä hallintomalli muodostavat. Leader-periaatteisiin kuuluvat alueperusteisuus, alhaalta ylös, paikallinen kumppanuus, monialaisuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkostoituminen.

 

 

Leaderit linkkinä toimijoiden välillä

Leader-toimintatavassa vastuuta annetaan paikallisille kehittäjille. Leader-ryhmät laativat omat paikalliset strategiansa sekä valikoivat pieniä, paikallisia yrityksiä ja hankkeita rahoitettavaksi. Arvioinnin perusteella paikallisten kehittämisstrategioiden laatiminen ja toteuttaminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa kanavoi resursseja alueen kehittämiseen. Leader-toiminnan paikallislähtöisyyttä osataankin arvostaa. Erityisesti pienissä kunnissa ja harvaan asutuilla alueilla Leader-toiminnalla on suuri merkitys – se nähdään jopa elinehtona.

Leader-työn lisäarvo syntyy sekä toimintatavasta että käytännön työstä Leader-ryhmissä. Leader-toimintatapa vahvistaa paikallisten ihmisten ja yhteisöjen omistajuutta oman alueensa kehittämisestä sekä tuo toimijoita yhteen kehittämisen äärelle. Leaderit toimivatkin ikään kuin liimana, joka verkottaa eri toimijoita ja luo sosiaalista pääomaa.

Leader-arvioinnin löydät täältä: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162003

Käy myös tutustumassa muihin arviointeihin kuluneelta ohjelmakaudelta! Arvioinnit on koottu kätevästi maaseutu.fi-sivustolle: https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/