Ylikärpän kylän uimarannan raivaustalkoissa elokuussa 2018 maisemaa avattiin mm. poistamalla taimikoita ja puita.  (kuva: Erika Kylmänen).

Maaseutuyrittäjyydessä ja kyläyhteisössä on imua. Maaseutubarometri osoittaa, että suomalaiset kokevat maaseudun kylät alueina, joissa on hyödyntämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti biotaloudessa. Siksi ne ovat hyviä paikkoja yrittäjyydelle. Voimaantuvat kylät –hankkeessa hyödynnämme trendejä, kuten esimerkiksi kuluttajien kasvavaa kiinnostusta hyvinvointi- ja elämyspalveluihin, maaseutuasumiseen ja -yrittäjyyteen.

Hankkeessa innostamme Lapin kylien asukkaita visioimaan kyliensä tulevaisuutta ja kehittämään palveluympäristöjä uusia elinkeinoja ajatellen. Tärkeä osa tätä työtämme on maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen. Kylä lähiympäristöineen ovat oleellisia resursseja matkailu- ja hyvinvointipalveluissa.

Hankkeen prosessi Ylikärpässä pääpiirteittäin.

Käynnistimme työn kyläyhteisön kanssa Ylikärpässä helmikuussa 2017 kylätapaamisella, jossa keskustelimme asukkaiden kanssa kylän historiasta ja nykytilasta (kuva 1). Samalla kokosimme ehdotuksista maisemanhoitokohteista. Keräsimme kyläläisten mielipiteitä kylämaisemasta myös asukaskyselyllä. Siinä selvitimme mm. asukkaiden suhtautumista biotalousyrittäjyydestä syntyviin muutoksiin kylämaisemissa. Kyläläisiä pyydettiin myös merkitsemään kartalle kauniita ja kunnostamista kaipaavia alueita.

Maisema-arkkitehti ja biologi tutustuivat kyläympäristöön. Maisema-arkkitehti tarkasteli vesistöjen, metsien, peltojen ja rakennusten sijaintia maisemassa eli maisemarakennetta ja maiseman esteettisiä ja kulttuuri-historiallisia arvoja. Biologi kartoitti kylien arvokkaat perinnebiotoopit. Kaikki lähtötiedot maisema-arkkitehti jalosti maisemanhoitosuunnitelmaksi. Suunnitelmassa esitellään ideoita kyläkuvan kehittämiseen. Suunnitelman tarkoituksena on aktivoida kyläläisiä edelleen ideoimaan ja kehittämään asuinympäristöään myös matkailijan näkökulmasta. Omatoimisen ympäristönhoidon tueksi olemme luoneet kaksi videota, joissa annetaan vinkkejä luonnonmarjojen pölytyksen tehostamiseen ja riukuaidan rakentamiseen.

 

Maaninkaojan raivaustalkoot elokuussa 2019 (Kuva: Marja Uusitalo).

Ympäristönhoito ei ole ylikärppäläisille vierasta, sillä kylä oli mukana vuonna jo Maisemat Ruotuun -hankkeessa. Silloin siistittiin kyläkoulun ympäristöä ja rantaa, kunnostettiin koulun kenttää ja raivattiin vanhan kylätalon ympäristöä. Kyläläiset halusivat kuitenkin jatkaa ympäristönsä ja maisemansa hoitoa ohjatusti.

Elokuussa 2018 järjestimme maisemanhoidon talkoot kylän uimarannan ympäristössä, jossa maisemaa avattiin mm. poistamalla taimikoita ja puita. Uimarantaa on tarkoitus vielä varustaa mm. uimakopilla. Sitä varten maisema-arkkitehti on laatinut alueelle viherrakentamisen yleissuunnitelman. Uimaranta on yksi kehitettävistä matkailun kohteista. Se on päässyt vuosien saatossa pusikoitumaan ja sen kalusteet haurastumaan. Pari viikkoa sitten kokoonnuimme kyläläisten kanssa raivaamaan esiin Maaninkaojaa sillan molemmin puolin. Talkookohteet valitsemme aina sekä kyläläisten toiveiden että maisemanhoitosuunnitelman suositusten perusteella.

Kylille tehtyihin maisemanhoitosuunnitelmiin voit tutustua hankkeen nettisivuilla.

Voimaantuvat kylät – Ympäristönhoidon suunnittelulla uusia elinkeinoja ja yhteisöllisyyttä (2017-2020) -hanketta hallinnoi Luonnonvarakeskus. Hankkeen toimintaan osallistuu asiantuntijoita myös Ramboll Finlandista ja ProAgria Lapista. Hanke saa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta EU-tukea, jonka myönsi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Myös Simon kunta ja Ylikärpän kyläyhdistys osallistuvat työhön. Simon Ylikärpän ja Simonkylän lisäksi pilottialueisiin kuuluu Järvikylien alue Ranualla. Järvikylissä käynnistyy yhteisöllisten taidetyöpajojen sarja lauantaina 14.9.2019.

Teksti:
Marja Uusitalo ja Rauno Kuha
Luonnonvarakeskus

Lue lisää hankkeesta:
https://www.luke.fi/projektit/voimaantuvat-kylat/

Voimaantuvat kylät

Hankkeen hakija: Luonnonvarakeskus
Hankkeen rahoittaja: Lapin ELY-keskus
Hankkeen kokonaisrahoitus: 349 197 euroa
Hankkeen kesto: 1.4.2016-30.3.2020

Maaseutubarometri osoittaa, että suomalaiset kokevat maaseudun kylät hyvinä toimintaympäristöinä innovatiiviselle yrittäjyydelle ja paikkoina, joissa on hyödyntämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia. Luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen vahvistavat kylien elinkeinorakennetta ja vetovoimaa. Tässä hankkeessa hyödynnetään trendejä, kuluttajien kasvavaa kiinnostusta hyvinvointi- ja elämyspalveluihin, maaseutuasumiseen ja -yrittäjyyteen.

Lapin kylien asukkaita innostetaan visioimaan kyliensä tulevaisuutta ja kehittämään niiden toiminta- ja asuinympäristöjä palvelemaan uusia elinkeinoja, esim. palveluympäristöjä hyvinvointimatkailulle ja Green Care -palveluille. Tällä tavoin halutaan monipuolistaa lappilaisten kylien elinkeinorakennetta. Kylien asukkaat ja yrittäjät, luonnonvara-alan tutkijat, yritys-, maisema- ja kulttuuriympäristöasiantuntijat yhdistävät voimansa ja luovat uutta elinkeinotoimintaa, arvoverkostoja ja ympäristönhoidon malleja maisemien ja kulttuuriympäristöjen tuotteistamiseen, palvelumuotoiluun ja ympäristöyrittäjyyteen. Uudet toimintatavat kuvataan alueen liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntäviin kylän kehittämissuunnitelmiin ja maisemanhoitosuunnitelmiin.

Asukkaat ja yrittäjät innostetaan toteuttamaan omaehtoisesti suunnitelmia järjestämällä mm. ympäristönhoitodemonstraatiota ja tuottamalla tietoa yleishyödyllisiä hankkeita, yritysryhmähankkeita ja ympäristösopimuksia varten. Hanke tuottaa tietoa myös rakennus- ja ympäristöinvestointihakemuksiin (esim. rakennusperinnön kunnostussuunnitelmat) ja kuntien YVA- ja kaavaprosesseihin. Käynnistämällä suunnitelmien mukaan uutta elintarvike-, bioenergia- ja erikoiskasvintuotantoa kyläyhteisö ja alueen yrittäjät monipuolistavat peltojen ja metsien käyttöä ja hoitavat maisemia.

Hankkeessa käytetään aiemmissa hankkeissa (esim. Maisemat ruotuun ja LATUA -hankkeet) käytettyjä ja asukkaiden kehittelemiä menetelmiä ja niitä edelleen kehitetään.